Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 35 to 48. Part time jobs give us freedom to _______ our own interest.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

Part time jobs give us freedom to _______ our own interest. 

  1. pursue

  2. chase

  3. seek

  4. catch

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.pursue A. pursue (v): theo đuổi B. chase (v): đuổi, xua đuổi C. seek (v): tìm kiếm D. catch (v): đuổi, bắt => pursue one‟s own interest: theo đuổi sở thích của riêng mình Tạm dịch: Công việc bán thời gian cho tôi tự do theo đuổi sở thích của riêng mình.

A.pursue

A. pursue (v): theo đuổi
B. chase (v): đuổi, xua đuổi
C. seek (v): tìm kiếm
D. catch (v): đuổi, bắt
=> pursue one‟s own interest: theo đuổi sở thích của riêng mình
Tạm dịch: Công việc bán thời gian cho tôi tự do theo đuổi sở thích của riêng mình.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions. Unfortunately, Tom’s illness turned out to be extremely _____ so he was kept in isolation.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG