Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of thefollowing exchanges. Teacher: “Jenny, you've made a good job on the project”. Jenny: “_____________”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Teacher: “Jenny, you've made a good job on the project”. Jenny: “_____________”

 

  1. Not really. I didn‟t.

  2. Oh. I guess so.

  3. Never mention it.

  4. Thank you!

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.Thank you! Ngôn ngữ giao tiếp Teacher: “Jenny, em đã làm rất tốt dự án” Jenny: “_________." A. Không thực sự. Em đã không làm. B. Ồ. Em đoán vậy. C. Đừng bao giờ nhắc đến nó. D. Cảm ơn cô! Các phản hồi A, B, C không phù hợp ngữ cảnh.

D.Thank you!

Ngôn ngữ giao tiếp

Teacher: “Jenny, em đã làm rất tốt dự án”
Jenny: “_________."
A. Không thực sự. Em đã không làm.
B. Ồ. Em đoán vậy.
C. Đừng bao giờ nhắc đến nó.
D. Cảm ơn cô!
Các phản hồi A, B, C không phù hợp ngữ cảnh.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following questions. Rose didn't mean insulting Jack, but he took her comments am...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG