Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Timmy dropped the ..................on doing this task again because of his carelessness. I can'tstand him anymore.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Timmy dropped the ..................on doing this task again because of his carelessness. I can't stand him anymore.

  1. pin

  2. needle

  3. botton

  4. ball

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.ball Thành ngữ Giải thích: drop the ball on sth = to make a mistake, especially by doing something in a stupid or careless way.(mắc sai lầm ngớ ngẩn) Tạm dịch: Tim lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn vì sự bất cẩn của anh ấy. Tôi không thể chịu đựng anh ấy thêm nữa.

D.ball

Thành ngữ
Giải thích: drop the ball on sth = to make a mistake, especially by doing something in a stupid or careless way. (mắc sai lầm ngớ ngẩn)
Tạm dịch: Tim lại mắc một sai lầm ngớ ngẩn vì sự bất cẩn của anh ấy. Tôi không thể chịu đựng anh ấy thêm nữa.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Urbanization degrades the environment, according to convent...

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG