Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning tothe underlined word(s) in each of the following questions. If that was done on a national scale, we would wipe out this infectious disease.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

If that was done on a national scale, we would wipe out this infectious disease.

  1. establish

  2. retain

  3. maintain

  4. eliminate

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.eliminate Giải thích: wipe out: xóa bỏ establish (v): thiết lập retain (v): giữ lại maintain (v): duy trì eliminate (v): loại bỏ=> wipe out = eliminate Tạm dịch: Nếu điều đó được thực hiện ở quy mô quốc gia, chúng ta sẽ quét sạch căn bệnh truyền nhiễm này.

D.eliminate

Giải thích:
wipe out: xóa bỏ
establish (v): thiết lập retain (v): giữ lại
maintain (v): duy trì eliminate (v): loại bỏ => wipe out = eliminate
Tạm dịch: Nếu điều đó được thực hiện ở quy mô quốc gia, chúng ta sẽ quét sạch căn bệnh truyền nhiễm này.

1

Câu hỏi tương tự

You should take .............. your shoes when you go into the temple. A. of B. off C. on D. with

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG