Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. We all felt cold, wet and hungry; ________ , we were lost.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

We all felt cold, wet and hungry; ________ , we were lost.

  1. moreover

  2. although

  3. however

  4. so that

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.moreover Liên từ Giải thích: A. moreover: hơn nữa B. although: mặc dù C. however: tuy nhiên D. so that: vậy nên Tạm dịch: Tất cả chúng ta đều thấy lạnh, ẩm ướt và đói; hơn nữa, chúng ta đã bị lạc.

A.moreover

Liên từ

Giải thích:

A. moreover: hơn nữa B. although: mặc dù
C. however: tuy nhiên D. so that: vậy nên
Tạm dịch: Tất cả chúng ta đều thấy lạnh, ẩm ướt và đói; hơn nữa, chúng ta đã bị lạc.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair ofsentences in the following questions. Susan didn't apply for the job in the library. She reg...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG