Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Xoan singing is a vocal art of villages in the ancestral land of Phu Tho. It has been.......... for generations and the oral tradition is still very much alive today.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Xoan singing is a vocal art of villages in the ancestral land of Phu Tho. It has been.......... for generations and the oral tradition is still very much alive today.

  1. handed down

  2. landed on

  3. passed by

  4. taken over

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.handed down Phrasal verb Giải thích: A. handed down: lưu truyền B. landed on: hạ cánh C. passed by: thông qua D. taken over: tiếp quản Tạm dịch: Hát Xoan là một nghệ thuật thanh nhạc của những ngôi làng ở vùng đất tổ tiên của Phú Thọ.Nó đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ và truyền thống truyền miệng vẫn còn tồn tại đến ngày nay

A.handed down

Phrasal verb
Giải thích:
A. handed down: lưu truyền B. landed on: hạ cánh
C. passed by: thông qua D. taken over: tiếp quản
Tạm dịch: Hát Xoan là một nghệ thuật thanh nhạc của những ngôi làng ở vùng đất tổ tiên của Phú Thọ. Nó đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ và truyền thống truyền miệng vẫn còn tồn tại đến ngày nay

9

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. We............. pay for the tickets as Josie won them in a competition.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG