Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to completeeach of the following exchanges. - Peter: “Well, cats are very good at catching mice around the house” - Linda: “___________________”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

- Peter: “Well, cats are very good at catching mice around the house”
- Linda: “___________________”

  1. Nothing more to say.

  2. You can say that again.

  3. Yes, I hope so.

  4. No, dogs are good, too.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.You can say that again. Ngôn ngữ giao tiếp Giải thích: Hai ngƣời bạn, Peter và Linda, đang nói về thú nuôi. - Peter: “Lũ mèo rất giỏi bắt chuột quanh nhà” - Linda: “_____” A. Không còn gì để nói B. Tôi hoàn toàn đồng ý C. Ừ, tôi mong là vậy D. Không, những con chó cũng tốt

B.You can say that again.

Ngôn ngữ giao tiếp
Giải thích:
Hai ngƣời bạn, Peter và Linda, đang nói về thú nuôi.
- Peter: “Lũ mèo rất giỏi bắt chuột quanh nhà”
- Linda: “_____”
A. Không còn gì để nói B. Tôi hoàn toàn đồng ý
C. Ừ, tôi mong là vậy D. Không, những con chó cũng tốt

1

Câu hỏi tương tự

I’d love to play volleyball .......... I must complete my homework. A. since B. for C. and D. but

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG