Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pairof sentences in the following questions. We didn't want to spend a lot of money. We stayed in a cheap hotel.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

We didn't want to spend a lot of money. We stayed in a cheap hotel.

  1. Rather than spending a lot of money, we stayed in a cheap hotel.

  2. In spite of spending a lot of money, we stayed in a cheap hotel.

  3. We didn't stay in a cheap hotel as we had a lot of money to spend.

  4. We stayed in a cheap hotel, but we had to spend a lot of money.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Rather than spending a lot of money, we stayed in a cheap hotel. Câu đồng nghĩa Giải thích: Chúng tôi không muốn chi nhiều tiền. Chúng tôi ở trong một khách sạn giá rẻ. A. Thay vì chi nhiều tiền, chúng tôi ở trong một khách sạn rẻ tiền. B. Mặc dù chi rất nhiều tiền, chúng tôi vẫn ở trong một khách sạn giá rẻ. C. Chúng tôi đã không ở trong một khách sạn giá rẻ vì chúng tôi có rất nhiều tiền để chi tiêu. D. Chúng tôi ở trong một khách sạn rẻ tiền, nhưng chúng tôi đã phải chi rất nhiều tiền. Câu B, C, D không phù hợp về nghĩa.

A.Rather than spending a lot of money, we stayed in a cheap hotel.

Câu đồng nghĩa
Giải thích:
Chúng tôi không muốn chi nhiều tiền. Chúng tôi ở trong một khách sạn giá rẻ.
A. Thay vì chi nhiều tiền, chúng tôi ở trong một khách sạn rẻ tiền.
B. Mặc dù chi rất nhiều tiền, chúng tôi vẫn ở trong một khách sạn giá rẻ.
C. Chúng tôi đã không ở trong một khách sạn giá rẻ vì chúng tôi có rất nhiều tiền để chi tiêu.

D. Chúng tôi ở trong một khách sạn rẻ tiền, nhưng chúng tôi đã phải chi rất nhiều tiền.
Câu B, C, D không phù hợp về nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

The people ....... live next door keep having all-night parties. A. which B. who C. whom D. whose

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG