Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST inmeaning to the underlined part in each of the following questions. Our parents join hands to give us a nice house and a happy home.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

Our parents join hands to give us a nice house and a happy home.

  1. work together

  2. give a hand

  3. take hand

  4. shake hands

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.work together Cụm từ: join hands (chung tay làm gì) Work together (cùng làm việc) có nghĩa gần nhất với Join hands=> Chọn A Tạm dịch: Bố mẹ chúng tôi đã chung tay để mang lại cho chúng tôi một ngôi nhà đẹp và hạnh phúc.

A.work together

Cụm từ: join hands (chung tay làm gì)
Work together (cùng làm việc) có nghĩa gần nhất với Join hands => Chọn A
Tạm dịch: Bố mẹ chúng tôi đã chung tay để mang lại cho chúng tôi một ngôi nhà đẹp và hạnh phúc.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the following questions. Peter is much ______ his brother.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG