Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 35 to 48. There has been a widespread _______ about whether North Korea has successfully miniaturizeda nuclear weapon and whether it has a working H-bomb.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

 There has been a widespread _______ about whether North Korea has successfully miniaturized a nuclear weapon and whether it has a working H-bomb. 

  1. gossip

  2. rumour

  3. challenge

  4. doubt

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.rumour A. gossip (n): chuyện tầm phào, tin đồn nhảm B. rumour (n): tin đồn, lời đồn C. challenge (n): thử thách D. doubt (n): sự nghi ngờ Tạm dịch: Đã có một lời đồn lan rộng về việc Triều Tiên có thu nhỏ thành công vũ khí hạt nhân hay không và liệunó có bom H hoạt động hay không.

B. rumour

A. gossip (n): chuyện tầm phào, tin đồn nhảm
B. rumour (n): tin đồn, lời đồn 
C. challenge (n): thử thách D. doubt (n): sự nghi ngờ
Tạm dịch: Đã có một lời đồn lan rộng về việc Triều Tiên có thu nhỏ thành công vũ khí hạt nhân hay không và liệu nó có bom H hoạt động hay không.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Urbanization degrades the environment, according to convent...

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG