Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The.......... in my neighborhood are well cared by the authorities.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
The.......... in my neighborhood are well cared by the authorities.

  1. disabilities

  2. unable

  3. disabled

  4. inability

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Từ loại Giải thích: A. disabilities (n): sự bất tài, sự bất lực, sự ốm yếu, tàn tật B. unable (a): không có khả năng C. disabled (a): khuyết tật D. inability (n): sự không có năng lực, sự bất lực the + adj => chỉ một tập hợp người (chỉ chung) Tạm dịch: Người khuyết tật trong khu phố của tôi được chính quyền chăm sóc tốt.

Từ loại
Giải thích:
A. disabilities (n): sự bất tài, sự bất lực, sự ốm yếu, tàn tật
B. unable (a): không có khả năng
C. disabled (a): khuyết tật
D. inability (n): sự không có năng lực, sự bất lực
the + adj => chỉ một tập hợp người (chỉ chung)
Tạm dịch: Người khuyết tật trong khu phố của tôi được chính quyền chăm sóc tốt.

1

Câu hỏi tương tự

You should take .............. your shoes when you go into the temple. A. of B. off C. on D. with

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG