Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. The mother ................her little son. She gives him whatever he wants.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The mother ................her little son. She gives him whatever he wants.

  1. spoils

  2. damages

  3. harms

  4. ruins

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.spoils A. spoils (v): nuông chiều B. damages (v): phá hoại C. harms (v): làm hại D. ruins (v): làm hỏng Tạm dịch: Bà mẹ ấy rất chiều con trai. Bà cho nó bất cứ thứ gì nó muốn.

A.spoils

A. spoils (v): nuông chiều
B. damages (v): phá hoại
C. harms (v): làm hại
D. ruins (v): làm hỏng
Tạm dịch: Bà mẹ ấy rất chiều con trai. Bà cho nó bất cứ thứ gì nó muốn.

1

Câu hỏi tương tự

A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) ineach of the following questions. There has been a hot debate among the scientists relating ...

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG