Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other threein the position of primary stress in each of the following questions.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

  1. occupation

  2. miraculous

  3. determine

  4. diversity

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.occupation Trọng âm từ có 3, 4 âm tiết Giải thích: A. occupation /ˌɒkjuˈpeɪʃn/ B. miraculous /mɪˈrækjələs/ C. determine /dɪˈtɜːmɪn/ D. diversity /daɪˈvɜːsəti/ Quy tắc: Từ có tận cùng là –tion, -ity trọng tâm rơi ngay âm trước nó. Đáp án A trọng âm vào âm tiết thứ ba, còn lại vào âm tiết thứ hai.

A.occupation

Trọng âm từ có 3, 4 âm tiết
Giải thích:

A. occupation /ˌɒkjuˈpeɪʃn/ B. miraculous /mɪˈrækjələs/
C. determine /dɪˈtɜːmɪn/ D. diversity /daɪˈvɜːsəti/
Quy tắc: Từ có tận cùng là –tion, -ity trọng tâm rơi ngay âm trước nó.
Đáp án A trọng âm vào âm tiết thứ ba, còn lại vào âm tiết thứ hai.

 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on youranswer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. AfterDavid _________ his homework, he went straight to bed.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG