Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If the weather............. so bad, we would have gone out.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

If the weather............. so bad, we would have gone out.

  1. had been

  2. weren't

  3. isn't

  4. hadn't been

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.hadn't been Câu điều kiện loại 3 Giải thích: Cấu trúc: If + S + had + V.p.p, S + would + have + V.p.p Dựa vào ngữ cảnh, mệnh đề “If” phải được dùng ở dạng phủ định: If + S + hadn‟t + V.p.p Tạm dịch: Nếu thời tiết không quá tệ, chúng tôi sẽ ra ngoài.

D.hadn't been

Câu điều kiện loại 3
Giải thích:
Cấu trúc: If + S + had + V.p.p, S + would + have + V.p.p
Dựa vào ngữ cảnh, mệnh đề “If” phải được dùng ở dạng phủ định: If + S + hadn‟t + V.p.p
Tạm dịch: Nếu thời tiết không quá tệ, chúng tôi sẽ ra ngoài.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on youranswer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. AfterDavid _________ his homework, he went straight to bed.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG