Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. _________, we couldn't make out the gist of the passage.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

 _________, we couldn't make out the gist of the passage. 

  1. Due to Romeo's carefully explanations 

  2. Though carefully explained by Romeo

  3. Carefully as Romeo explained 

  4. As Romeo carefully explained

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.Though carefully explained by Romeo Khi hai mệnh đề có cùng chủ ngữ có thể rút gọn một mệnh đề về dạng: - V_ing: khi mệnh đề dạng chủ động và hai hành động xảy ra liên tiếp - Having V_ed/ V3: khi mệnh đề dạng chủ động, hành động đƣợc rút gọn xảy ra trƣớc và là nguyên nhân dẫn đếnhành động còn lại. - V_ed/ V3: khi mệnh đề dạng bị động (giữ nguyên liên từ) Câu đầy đủ: Though we are explained carefully by Romeo, we couldn't make out the gist of the passage. Câu rút gọn: Though carefully explained by Romeo, we couldn‟t make out the gist of the passage. Tạm dịch: Mặc dù được Romeo giải thích cẩn thận, chúng tôi không thể tìm ra ý chính của đoạn văn.

B.Though carefully explained by Romeo

Khi hai mệnh đề có cùng chủ ngữ có thể rút gọn một mệnh đề về dạng:
- V_ing: khi mệnh đề dạng chủ động và hai hành động xảy ra liên tiếp
- Having V_ed/ V3: khi mệnh đề dạng chủ động, hành động đƣợc rút gọn xảy ra trƣớc và là nguyên nhân dẫn đến hành động còn lại.
- V_ed/ V3: khi mệnh đề dạng bị động (giữ nguyên liên từ)
Câu đầy đủ: Though we are explained carefully by Romeo, we couldn't make out the gist of the passage.
Câu rút gọn: Though carefully explained by Romeo, we couldn‟t make out the gist of the passage.
Tạm dịch: Mặc dù được Romeo giải thích cẩn thận, chúng tôi không thể tìm ra ý chính của đoạn văn. 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence which has the same meaningas the given one. We have to cancel our project due to lack of capital.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG