Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combineseach pair of sentences in the following questions. We arrived at the conference. Then we realized that our reports were still at home.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

We arrived at the conference. Then we realized that our reports were still at home.

  1. No sooner had we realized that our reports were at home than we arrived at the conference.

  2. Only after we arrived at the conference did we realize that our reports were still at home.

  3. Not until we arrived at the conference that we realized that our reports were still at home.

  4. Hardly had we arrived at the conference that we realized that our reports were still at home.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.Only after we arrived at the conference did we realize that our reports were still at home. Cấu trúc đảo ngữ Giải thích: Cấu trúc: Hardly/Barely/Scarcely + had + S + PP/V3 + when/before + S + Ved/ V2 Ex:Hardly had I arrived home when/before the phone rang. Only after + S + V + trợ động từ + S + động từ chính: Chỉ sau khi... thì... Tạm dịch: Chúng tôi đến hội nghị. Chúng tôi phát hiện ra báo cáo vẫn ở nhà.= Chỉ sau khi đến hội nghị chúng tôi mới phát hiện ra báo cáo vẫn ở nhà.

B.Only after we arrived at the conference did we realize that our reports were still at home.

Cấu trúc đảo ngữ
Giải thích:
Cấu trúc: Hardly/Barely/Scarcely + had + S + PP/V3 + when/before + S + Ved/ V2 Ex: Hardly had I arrived home when/before the phone rang.
Only after + S + V + trợ động từ + S + động từ chính: Chỉ sau khi... thì...
Tạm dịch: Chúng tôi đến hội nghị. Chúng tôi phát hiện ra báo cáo vẫn ở nhà. = Chỉ sau khi đến hội nghị chúng tôi mới phát hiện ra báo cáo vẫn ở nhà.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. The adhesive qualities of this new substance ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG