Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response completeeach of the following exchanges. Jenny: "Wow! What a nice coat you are wearing!" Peter: “ ...............”

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response complete each of the following exchanges.

Jenny: "Wow! What a nice coat you are wearing!" Peter: “ ...............”

  1. Thanks. My mother bought it for me.

  2. Certainly. Do you like it, too?

  3. I like you to say that.

  4. Yes, of course. It's expensive.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Thanks. My mother bought it for me. Jenny: "Wow! Chiếc áo bạn đang mặc thật đẹp!" Peter: “............... ” A. Cảm ơn. Mẹ tôi đã mua nó cho tôi. B. Chắc chắn. Bạn cũng thích nó chứ? C. Tôi thích bạn nói nhưvậy. D. Ừ, tất nhiên rồi. Nó đắt mà. Câu B, C, D không hợp về nghĩa.

A.Thanks. My mother bought it for me.

Jenny: "Wow! Chiếc áo bạn đang mặc thật đẹp!"
Peter: “............... ”
A. Cảm ơn. Mẹ tôi đã mua nó cho tôi.
B. Chắc chắn. Bạn cũng thích nó chứ?
C. Tôi thích bạn nói như vậy.
D. Ừ, tất nhiên rồi. Nó đắt mà.
Câu B, C, D không hợp về nghĩa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions. Safari is an organized trip to hunting or photograph wild a...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG