Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 10 to 21. It turned out that we............... to the airport as the plane was delayed by several hours.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 10 to 21.

It turned out that we............... to the airport as the plane was delayed by several hours.

  1. mustn't have rushed

  2. can't have rushed

  3. can't have rushed

  4. shouldn't have rushed

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.can't have rushed Giải thích ngữ pháp: need (not) + have + V-ed/V3: (không) cần làm gì trong quá khứ Tạm dịch: Có vẻ nhưlà ta đã không cần phải đến sân bay vội nhưvậy vì dù gì thì máy bay cũng đã lùi giờbay xuống vài tiếng.

C.can't have rushed

Giải thích ngữ pháp: need (not) + have + V-ed/V3: (không) cần làm gì trong quá khứ
Tạm dịch: Có vẻ như là ta đã không cần phải đến sân bay vội như vậy vì dù gì thì máy bay cũng đã lùi giờ bay xuống vài tiếng.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mart the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correctanswer to each of the questions. What is meant by the term economic resources? In general, thes...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG