Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning tothe underlined word(s) in each of the following questions. She wasn't close to her mum. She was thought to confide all her secrets to her best friend only.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

She wasn't close to her mum. She was thought to confide all her secrets to her best friend only.

  1. explore

  2. deny

  3. hide

  4. discuss

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.hide Từ vựng, từ trái nghĩa Giải thích: confide (v): giãi bày, thổ lộ explore (v): thám hiểm deny (v): phủ nhận hide (v): che giấu discuss (v): thảo luận => confide >< hide Tạm dịch: Cô không gần gũi với mẹ mình. Cô được cho là chỉ tâm sự tất cả những bí mật của mình với người bạn thânnhất.

C.hide

Từ vựng, từ trái nghĩa
Giải thích:
confide (v): giãi bày, thổ lộ
explore (v): thám hiểm deny (v): phủ nhận
hide (v): che giấu discuss (v): thảo luận
=> confide >< hide
Tạm dịch: Cô không gần gũi với mẹ mình. Cô được cho là chỉ tâm sự tất cả những bí mật của mình với người bạn thân nhất.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the best answer to each of the followingquestions. We............. pay for the tickets as Josie won them in a competition.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG