Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to eachof the following questions. Be careful or you may get lost and run out of money.” She said.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
 Be careful or you may get lost and run out of money.” She said.

  1. She advised me to be careful or I might get lost and run out of money.

  2. She warned me to be careful or I had to get lost and run out of money.

  3. She ordered me to be careful and I might get lost and run out of money.

  4. She told me to be careful if I got lost and run out of the money.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Sheadvised me to be careful or I might get lost and run out of money. “Be careful or …” : Hãy cẩn thận nếu không thì … = S + advised + S + to V_nguyên thể: Ai đó đã khuyên ai làm gìwarn sb of/about doing sth: cảnh báo ai làm gì Tạmdịch: “Hãy cẩn thận hoặc bạn có thể bị lạc và hết sạch tiền” Cô ấy đã nói A. Cô ấy đã khuyên tôi nên cẩn thận nếu không tôi có thể bị lạc và hết sạch tiền. B. Cô ấy đã cảnh cáo tôi phải cẩn thận hoặc tôi phải bị lạc và hết sạch tiền. => sai nghĩa, sai cấu trúc C. Cô ấy đã yêu cầu tôi phải cẩn thận và tôi có thể bị lạc và hết sạch tiền. => sai nghĩaD. Cô ấy đã bảo tôi phải cẩnthận nếu tôi bị lạc và hết sạch tiền. => sai nghĩa

A.She advised me to be careful or I might get lost and run out of money.

“Be careful or …” : Hãy cẩn thận nếu không thì …
= S + advised + S + to V_nguyên thể: Ai đó đã khuyên ai làm gì warn sb of/about doing sth: cảnh báo ai làm gì Tạm dịch:
“Hãy cẩn thận hoặc bạn có thể bị lạc và hết sạch tiền” Cô ấy đã nói
A. Cô ấy đã khuyên tôi nên cẩn thận nếu không tôi có thể bị lạc và hết sạch tiền.
B. Cô ấy đã cảnh cáo tôi phải cẩn thận hoặc tôi phải bị lạc và hết sạch tiền. => sai nghĩa, sai cấu trúc
C. Cô ấy đã yêu cầu tôi phải cẩn thận và tôi có thể bị lạc và hết sạch tiền. => sai nghĩaD. Cô ấy đã bảo tôi phải cẩn thận nếu tôi bị lạc và hết sạch tiền. => sai nghĩa

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction ineach of the following questions. Rose didn't mean insulting Jack, but he took her comments am...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG