Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines eachpair of sentences in the following questions. “What a boring lecture!” – “ ....................”

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
 “What a boring lecture!” – “ ....................”

  1. Yes, it was dull, wasn't it?

  2. I don't agree. It's dull.

  3. It's interesting, wasn't it?

  4. I'm sorry not.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.Yes, it was dull, wasn't it? Hội thoại giao tiếp Giải thích: “Thật đúng là một bài giảng tẻ nhạt!” A. Ừ, nó thật tẻ nhạt, phải không? B. Tôi không đồng ý. Nó thật tẻ nhạt. C. Nó thú vị mà, phải không? D. Tôi e là không.

A.Yes, it was dull, wasn't it?

Hội thoại giao tiếp
Giải thích:
“Thật đúng là một bài giảng tẻ nhạt!”
A. Ừ, nó thật tẻ nhạt, phải không? B. Tôi không đồng ý. Nó thật tẻ nhạt.
C. Nó thú vị mà, phải không? D. Tôi e là không.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If I ______ it was a formal party, I wouldn't have worn my old jeans and a jumpe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG