Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. It was the first time I had visitors ................I had moved to London.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

It was the first time I had visitors ................I had moved to London.

  1. since

  2. as

  3. for

  4. because

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.since since: kể từ khi as: nhưlà, bởi vì for: cho because: bởi vì, do Tạm dịch: Đây là lần đầu tiên tôi có khách kể từ khi tôi chuyển đến London.

A. since

since: kể từ khi as: như là, bởi vì
for: cho because: bởi vì, do
Tạm dịch: Đây là lần đầu tiên tôi có khách kể từ khi tôi chuyển đến London.

3

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentencethat needs correcting. Air pollution, together with littering, are causing many problems ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG