Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. No one on the plane was alive in the accident last night, .............?

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

No one on the plane was alive in the accident last night, .............?

  1. wasn't he

  2. weren't they

  3. were they

  4. was he

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.were they Câu hỏi đuôi Giải thích: Chủ ngữ là “No one” thì ở câu hỏi đuôi ta dùng đại từ “they”. Vế trước là câu phủ định, nên câu hỏi đuôi sẽ là khẳngđịnh, do đó đáp án phù hợp là “were they” Tạm dịch: Không ai trên máy bay còn sống trong vụ tai nạn đêm qua, phải không?

C.were they

Câu hỏi đuôi
Giải thích:

Chủ ngữ là “No one” thì ở câu hỏi đuôi ta dùng đại từ “they”. Vế trước là câu phủ định, nên câu hỏi đuôi sẽ là khẳng định, do đó đáp án phù hợp là “were they”
Tạm dịch: Không ai trên máy bay còn sống trong vụ tai nạn đêm qua, phải không?

3

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If I were in charge, I ..............things differently.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG