Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair ofsentences in the following questions from 43 to 44: No one but the experts was able to realize that the painting was an imitation. It greatly resembledthe original.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions from 43 to 44:

No one but the experts was able to realize that the painting was an imitation. It greatly resembled the original.

  1. It was obvious that only a person with great talent could fake a painting so successfully. 

  2. It was almost impossible for amateurs to realize that the painting was not authentic, though the experts 
    could judge it quite easily. 

  3. The painting looked so much like the authentic one that only the experts could tell it wasn‟t genuine.

  4. It was hard for ordinary people to judge between the fake painting and the real one, but not for the experts.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.The painting looked so much like the authentic one that only the experts could tell it wasn't genuine. Cấu trúc: S + V + so + adj/adv + that + S + V: quá … đến nỗi mà A. Rõ ràng là chỉ có một người với tài nghệ xuất sắc mới có thể làm giả một bức tranh thành công nhưvậy. => saivề nghĩa B. Hầu nhưkhông thể để những người nghiệp dưnhận ra rằng bức tranh là giả, mặc dù các chuyên gia có thể nhậnra nó khá dễ dàng. => sai về nghĩa C. Bức tranh rất giống với bản gốc đến nỗi mà chỉ có các chuyên gia có thể biết đó không phải bản gốc. D. Thật khó để những người nghiệp dưđánh giá giữa bức tranh giả và bức tranh thật, nhưng ngoại trừ các chuyêngia. => sai về nghĩa Tạm dịch: Không ai ngoại trừ các chuyên gia có thể nhận ra rằng bức tranh là đồ giả. Nó trông cực kỳ giống với bản gốc. = Bức tranh rất giống với bản gốc đến nỗi mà chỉ có các chuyên gia có thể biết đó không phải bản gốc.

C.The painting looked so much like the authentic one that only the experts could tell it wasn't genuine.

Cấu trúc: S + V + so + adj/adv + that + S + V: quá … đến nỗi mà
A. Rõ ràng là chỉ có một người với tài nghệ xuất sắc mới có thể làm giả một bức tranh thành công như vậy. => sai về nghĩa
B. Hầu như không thể để những người nghiệp dư nhận ra rằng bức tranh là giả, mặc dù các chuyên gia có thể nhận ra nó khá dễ dàng. => sai về nghĩa
C. Bức tranh rất giống với bản gốc đến nỗi mà chỉ có các chuyên gia có thể biết đó không phải bản gốc.
D. Thật khó để những người nghiệp dư đánh giá giữa bức tranh giả và bức tranh thật, nhưng ngoại trừ các chuyên gia. => sai về nghĩa
Tạm dịch: Không ai ngoại trừ các chuyên gia có thể nhận ra rằng bức tranh là đồ giả. Nó trông cực kỳ giống với 
bản gốc.
= Bức tranh rất giống với bản gốc đến nỗi mà chỉ có các chuyên gia có thể biết đó không phải bản gốc.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSESTin meaning to the underlined part in each of the following questions from 1 to 2. I'm all in favor o...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG