Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST inmeaning to the underlined part in each of the following questions. The year 2000 can be considered as a milestone for the hearing-impaired as the Nippon Foundation launched a disability support project.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word or phrase that is CLOSEST in meaning to the underlined part in each of the following questions.

The year 2000 can be considered as a milestone for the hearing-impaired as the Nippon Foundation launched a disability support project.

  1. send

  2. carried out

  3. began

  4. gave

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.began Từ vựng, từ đồng nghĩa Giải thích: launch (v): mở, đưa ra, khởi động send (v): gửi carry out (v): tiến hành begin (v): bắt đầu give (v): cho, tặng=> launch = begin Tạm dịch: Năm 2000 có thể được coi là một cột mốc quan trọng đối với người khiếm thính khi Quỹ Nippon khởiđộng một dự án hỗ trợ khuyết tật.

C.began

Từ vựng, từ đồng nghĩa
Giải thích:
launch (v): mở, đưa ra, khởi động
send (v): gửi carry out (v): tiến hành
begin (v): bắt đầu give (v): cho, tặng => launch = begin
Tạm dịch: Năm 2000 có thể được coi là một cột mốc quan trọng đối với người khiếm thính khi Quỹ Nippon khởi động một dự án hỗ trợ khuyết tật.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to eachof the following questions from 45 to 47: Difficult though the exam was, he still passe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG