Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 10 to 21. After we each had been assigned an installment part of the object, we came back to our______section.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 10 to 21.

After we each had been assigned an installment part of the object, we came back to our______section.

  1. respectful

  2. respectively

  3. respect

  4. respective

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.respective A. respectful (adj): đầy sự tôn trọng B. respectively (adv): tương ứng C. respect (n): sự tôn trọng D. respective (adj): tương ứng Tạm dịch: Sau khi được phân phần của mình, chúng tôi đều quay về chú tâm vào phần được giao tương ứng.

D.respective

A. respectful (adj): đầy sự tôn trọng
B. respectively (adv): tương ứng
C. respect (n): sự tôn trọng
D. respective (adj): tương ứng
Tạm dịch: Sau khi được phân phần của mình, chúng tôi đều quay về chú tâm vào phần được giao tương ứng.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If I ______ it was a formal party, I wouldn't have worn my old jeans and a jumpe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG