Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning toeach of the following questions. I couldn’t help admiring the way he managed to finish the programme even after such a badfall.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

I couldn’t help admiring the way he managed to finish the programme even after such a bad fall.
 

  1. The way he finished the programme was certainly admirable, as the fall had shaken him up badly.

  2. It was really a very bad fall, but somehow he was still able to finish the programme and I had to admire him for that.

  3. In spite of the fall, he should have finished the programme and we could have admired him for that.

  4. I really admire the way he got up after the fall and completed the programme

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.It was really a very bad fall, but somehow he was still able to finish the programme and I had toadmire him for that. Giải thích: couldn't help + V.ing: không thể không làm gì Tạm dịch: Tôi không thể không ngưỡng mộ cách anh ấy xoay sở để hoàn thành chương trình ngay cả sau khi mộtcú ngã tồi tệ nhưvậy.

B.It was really a very bad fall, but somehow he was still able to finish the programme and I had to admire him for that.

Giải thích: couldn't help + V.ing: không thể không làm gì
Tạm dịch: Tôi không thể không ngưỡng mộ cách anh ấy xoay sở để hoàn thành chương trình ngay cả sau khi một cú ngã tồi tệ như vậy.

1

Câu hỏi tương tự

You should take .............. your shoes when you go into the temple. A. of B. off C. on D. with

9

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG