Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If you eat too much, you _________ the price by putting on weight.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

If you eat too much, you _________ the price by putting on weight. 

  1. will pay

  2. paid

  3. would pay

  4. were paying 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.will pay - Dấu hiệu: vế chứa “if” chia “eat” ở thì hiện tại đơn - Cách dùng: Câu điều kiện loại 1 dùng để diễn tả điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai: - Công thức: If + S + V(s/es) + O, S + will + V(nguyên thể) + O. Tạm dịch: Nếu bạn ăn nhiều, bạn sẽ trả giá bằng việc tăng cân.

A.will pay

- Dấu hiệu: vế chứa “if” chia “eat” ở thì hiện tại đơn
- Cách dùng: Câu điều kiện loại 1 dùng để diễn tả điều có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai:
- Công thức: If + S + V(s/es) + O, S + will + V(nguyên thể) + O.
Tạm dịch: Nếu bạn ăn nhiều, bạn sẽ trả giá bằng việc tăng cân.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If I were in charge, I ..............things differently.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG