Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. All applications to courses at tertiary institutions are made through UCAS, a central agency ..........UKuniversities and colleges of higher education.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

All applications to courses at tertiary institutions are made through UCAS, a central agency ..........UK universities and colleges of higher education.
 

  1. standing for

  2. instead of

  3. on behalf of

  4. representative of

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A. Giải thích:standing for stand for something (cụm động từ): đại diện cho cái gì instead of (giới từ): thay vì act on behalf of: làm việc thay mặt ai representative of (danh từ): người đại diện của Ở đây dùng cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ:... a central agency which stands for UK UK universities and colleges ...= ... a central agency standing for UK UK universities and colleges ... Tạm dịch: Tất cả đơn xin tham gia các khóa học tại các tổ chức đại học được thực hiện thông qua UCAS, mộtcơ quan trung ương đại diện cho các trường đại học và cao đẳng giáo dục đại học Vương quốc Anh.

A.

Giải thích:standing for
stand for something (cụm động từ): đại diện cho cái gì
instead of (giới từ): thay vì
act on behalf of: làm việc thay mặt ai
representative of (danh từ): người đại diện của
Ở đây dùng cấu trúc rút gọn mệnh đề quan hệ: ... a central agency which stands for UK UK universities and colleges ... = ... a central agency standing for UK UK universities and colleges ...
Tạm dịch: Tất cả đơn xin tham gia các khóa học tại các tổ chức đại học được thực hiện thông qua UCAS, một cơ quan trung ương đại diện cho các trường đại học và cao đẳng giáo dục đại học Vương quốc Anh.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines the pair ofsentences given in each of the following questions. His academic record at high school was poo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG