Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaningto the underlined word(s) in each of the following questions. Polish artist Pawel Kuzinsky creates satirical paintings filled with thought-provoking messagesabout the world.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Polish artist Pawel Kuzinsky creates satirical paintings filled with thought-provoking messages about the world.

  1. inspirational

  2. cost-effective

  3. discouraging

  4. weather-bitten
     

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.discouraging Giải thích: thought-provoking (adj): khiến phải suy nghĩ một cách nghiêm túc inspirational (adj): truyên cảm hứng cost-effective (adj): sinh lãi discouraging (adj): làm nản lòng weather-bitten (adj): bị thời tiết làm hao mòn=> thought-provoking >< discouraging Tạm dịch: Nghệ sĩ ngƣời Ba Lan, Pawel Kuzinsky, tạo ra những bức tranh châm biếm chứa đầy những thông điệpkhiến người xem phải suy nghĩ một cách nghiêm túc vê thế giới.

C.discouraging

Giải thích:
thought-provoking (adj): khiến phải suy nghĩ một cách nghiêm túc
inspirational (adj): truyên cảm hứng cost-effective (adj): sinh lãi
discouraging (adj): làm nản lòng weather-bitten (adj): bị thời tiết làm hao mòn => thought-provoking >< discouraging
Tạm dịch: Nghệ sĩ ngƣời Ba Lan, Pawel Kuzinsky, tạo ra những bức tranh châm biếm chứa đầy những thông điệp khiến người xem phải suy nghĩ một cách nghiêm túc vê thế giới.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and blacken the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following questions. Foot racing is a popular activity in the United States...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG