Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Just think! Next month you'll be ...................and it seems like only yesterday you were a baby.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Just think! Next month you'll be ...................and it seems like only yesterday you were a baby.

  1. in your teens

  2. in your teenage

  3. teenager

  4. at your teens

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.in your teens Cụm từ Giải thích: Ta có cụm “in one‟s teens”: thời thanh thiếu niên (13-19 tuổi) Tạm dịch: Nghĩ mà xem! Tháng tới bạn sẽ ở tuổi thiếu niên và dường nhưngày hôm qua bạn vẫn là mộtem bé.

A.in your teens

Cụm từ
Giải thích: Ta có cụm “in one‟s teens”: thời thanh thiếu niên (13-19 tuổi)
Tạm dịch: Nghĩ mà xem! Tháng tới bạn sẽ ở tuổi thiếu niên và dường như ngày hôm qua bạn vẫn là một em bé.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. How on earth could they do away with a lov...

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG