Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The process of ............Jackson from a talented teenager into a franchise player began intraining camp.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The process of ............Jackson from a talented teenager into a franchise player began in training camp.

  1. exchanging

  2. Transforming

  3. altering

  4. converting

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.Transforming Từ vựng Giải thích: transform (v): biến đổi convert (v): chuyển đổi exchange (v): trao đổi alter (v): thay đổi Tạm dịch: Quá trình biến Jackson từ một thiếu niên tài năng thành một người hay nhân nhượng bắt đầu trong trạihuấn luyện.

B.Transforming

Từ vựng
Giải thích:
transform (v): biến đổi convert (v): chuyển đổi
exchange (v): trao đổi alter (v): thay đổi
Tạm dịch: Quá trình biến Jackson từ một thiếu niên tài năng thành một người hay nhân nhượng bắt đầu trong trại huấn luyện.

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. It was the first time I had visitors ................I had moved to London.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG