Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions from 35 to 48. Why are you always so jealous ...............other people?

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

Why are you always so jealous ...............other people?

  1. in

  2. of

  3. below

  4. on

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.of Từ vựng Giải thích: jealous (of somebody/something): ghen tị với ai/cái gì Tạm dịch: Tại sao lúc nào bạn cũng ghen tị với người khác thế?

B.of

Từ vựng
Giải thích: jealous (of somebody/something): ghen tị với ai/cái gì
Tạm dịch: Tại sao lúc nào bạn cũng ghen tị với người khác thế?

1

Câu hỏi tương tự

The people ....... live next door keep having all-night parties. A. which B. who C. whom D. whose

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG