Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. In some parts of the country, prices are__________ than in others.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

In some parts of the country, prices are__________ than in others.

  1. the highest

  2. higher and higher

  3. highest

  4. more and more high

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.higher and higher - Cấu trúc: S + V + adv/adj-er + and + adv/adj-er: Cái gì càng ngày càng thế nào - “high” là tính từ ngắn => higher Tạm dịch: Ở một vài nơi trên đất nước, giá cả ngày càng cao hơn ở những nơi khác.

B. higher and higher

- Cấu trúc: S + V + adv/adj-er + and + adv/adj-er: Cái gì càng ngày càng thế nào
- “high” là tính từ ngắn => higher
Tạm dịch: Ở một vài nơi trên đất nước, giá cả ngày càng cao hơn ở những nơi khác.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. They ________ enthusiastically when their teacher_______ in.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG