Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on youranswer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. I'd rather _________ to the party with my parents because there was nothing interesting there.

 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. 

I'd rather _________ to the party with my parents because there was nothing interesting there. 
 

  1. hadn‟t been invited

  2. not have been invited 

  3. haven‟t been invited 

  4. not be invited 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.not have been invited Dấu hiệu: “there was nothing interesting there” => quá khứ đơn Cấu trúc: S + would rather + (not) have + P2 … : Ai đó thích là/thà rằng … (trong quá khứ) Dạng bị động: S + would rather + (not) have + been + P2 … Tạm dịch: Tôi thà không được mời đến bữa tiệc với bố mẹ còn hơn vì không có gì thú vị ở đó.

B.not have been invited

Dấu hiệu: “there was nothing interesting there” => quá khứ đơn
Cấu trúc: S + would rather + (not) have + P2 … : Ai đó thích là/thà rằng … (trong quá khứ)
Dạng bị động: S + would rather + (not) have + been + P2 …
Tạm dịch: Tôi thà không được mời đến bữa tiệc với bố mẹ còn hơn vì không có gì thú vị ở đó. 

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined part(s) in each of the following questions. “You've eaten all the chocolate cake?” – “W...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG