Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Tom regrets............... too much time............. computer games last night.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Tom regrets............... too much time............. computer games last night.

  1. spending ... to play

  2. spending ... playing

  3. to spend ... playing

  4. spend ... play

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dạng của động từ Giải thích: regret + Ving: hối hận chuyện đã làm regret + toV: lấy làm tiếc về việc sẽ làm spend time V-ing: dành thời gian làm việc gì Tạm dịch: Tom hối hận khi đã dành quá nhiều thời gian để chơi game trên máy tính tối qua.

Dạng của động từ
Giải thích:
regret + Ving: hối hận chuyện đã làm
regret + toV: lấy làm tiếc về việc sẽ làm
spend time V-ing: dành thời gian làm việc gì
Tạm dịch: Tom hối hận khi đã dành quá nhiều thời gian để chơi game trên máy tính tối qua.

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. If I were in charge, I ..............things differently.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG