Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in eachof the following questions. The result o f the studies have had a strong impact on future developments.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

The result of the studies have had a strong impact on future developments.

  1. of

  2. have had

  3. strong

  4. strong

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.have had Chủ ngữ là “The result” => động từ chia theo chủ ngữ ngôi thứ 3 số ítSửa: “have had” => “has had” Tạm dịch: Kết quả của các cuộc nghiên cứu đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển tương lai.

B.have had

Chủ ngữ là “The result” => động từ chia theo chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít Sửa: “have had” => “has had”
Tạm dịch: Kết quả của các cuộc nghiên cứu đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển tương lai.

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Urbanization degrades the environment, according to convent...

21

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG