Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Everybody is tired of watching the same commercials on TV every night, .........?

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Everybody is tired of watching the same commercials on TV every night, .........?

  1. aren't they

  2. haven't they

  3. are they

  4. don't they

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu hỏi đuôi Giải thích: Chủ ngữ là các đại từ “anyone, anybody, no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody, none of,neither of,” thì câu hỏi đuôi dùng “they”. Động từ chính là “is” dạng khẳng định => động từ trong câu hỏi đuôi là “aren't” dạng phủ định. Tạm dịch: Mọi người đều mệt mỏi khi xem quảng cáo trên tivi mỗi tối, có phải không?

Câu hỏi đuôi
Giải thích:
Chủ ngữ là các đại từ “anyone, anybody, no one, nobody, someone, somebody, everyone, everybody, none of, neither of,” thì câu hỏi đuôi dùng “they”.
Động từ chính là “is” dạng khẳng định => động từ trong câu hỏi đuôi là “aren't” dạng phủ định.
Tạm dịch: Mọi người đều mệt mỏi khi xem quảng cáo trên tivi mỗi tối, có phải không?

2

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. He_____ a terrible accident while he _______ along Ben Luc Bridge.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG