Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on youranswer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. I have decided to buy that house. I won't change my mind _________what you say.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

I have decided to buy that house. I won't change my mind _________what you say. 

  1. no matter 

  2. although

  3. because

  4. whether

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.no matter A. no matter: bất kể là, dù cho gì đi chăng nữa B. although: mặc dù C. because: bởi vì D. whether: liệu Tạm dịch: Tôi đã quyết định mua căn nhà đó. Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ cho dù bạn có nói gì đi nữa.

A.no matter

A. no matter: bất kể là, dù cho gì đi chăng nữa
B. although: mặc dù
C. because: bởi vì D. whether: liệu
Tạm dịch: Tôi đã quyết định mua căn nhà đó. Tôi sẽ không thay đổi suy nghĩ cho dù bạn có nói gì đi nữa.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions from 7 to 8: In my free-time, I often help...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG