Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions from 35 to 48. Although_____by the bravery of his fellow soldiers, Bloch had harsh words for the armyleadership.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

Although_____by the bravery of his fellow soldiers, Bloch had harsh words for the army leadership.
 

  1. was impressed

  2. impressed

  3. having impressed

  4. impressing

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B .impressed Mệnh đề nhượng bộ Giải thích: Though/ Although + S + V, S + V: Mặc dù ... Nếu chủ ngữ của 2 mệnh đề là 1 thì ta có thể rút gọn mệnh đề nhượng bộ theo cấu trúc: Though/ Although + adj/adv, S + V ... Tạm dịch: Mặc dù bị ấn tượng bởi sự dũng cảm của những người lính của mình, Bloch đã có những lời lẽ caynghiệt đối với người lãnh đạo quân đội.

B .impressed

Mệnh đề nhượng bộ
Giải thích:
Though/ Although + S + V, S + V: Mặc dù ...
Nếu chủ ngữ của 2 mệnh đề là 1 thì ta có thể rút gọn mệnh đề nhượng bộ theo cấu trúc:
Though/ Although + adj/adv, S + V ...
Tạm dịch: Mặc dù bị ấn tượng bởi sự dũng cảm của những người lính của mình, Bloch đã có những lời lẽ cay nghiệt đối với người lãnh đạo quân đội.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentencethat needs correcting. Air pollution, together with littering, are causing many problems ...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG