Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentencethat needs correcting. Most people consider it women's responsible to take care of children and do housework.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined word or phrase in each sentence that needs correcting.

Most people consider it women's responsible to take care of children and do housework.

  1. responsible

  2. Most

  3. do

  4. of

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.responsible Sau tính từ sở hữu “women‟s” cần một danh từ responsible (adj): có trách nhiệm responsibility(n): trách nhiệm Sửa: responsible => responsibility Tạm dịch: Phần lớn mọi người cho rằng trách nhiệm của phụ nữ là phải chăm sóc con cái và làm việc nhà.

A.responsible

Sau tính từ sở hữu “women‟s” cần một danh từ
responsible (adj): có trách nhiệm responsibility (n): trách nhiệm
Sửa: responsible => responsibility
Tạm dịch: Phần lớn mọi người cho rằng trách nhiệm của phụ nữ là phải chăm sóc con cái và làm việc nhà.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to theunderlined word(s) in each of the following questions. The government decided to pull down the old b...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG