Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning tothe underlined word(s) in each of the following questions. The expression "out of the frying pan and into the fire" means to go from one dilemma to a worseone.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

The expression "out of the frying pan and into the fire" means to go from one dilemma to a worse one.

  1. situation

  2. solution

  3. predicament

  4. embarrassment

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

C.predicament Từ đồng nghĩa Giải thích: dilemma (n): tình huống khó xử A. situation (n): tình huống B. solution (n): giải pháp C. predicament (n): tình huống khó khăn D. embarrassment (n): sự ngượng ngùng=> dilemma = predicament Tạm dịch: Thành ngữ "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" có nghĩa là đi từ một tình huống khó xử đến một vấn đề tồi tệhơn.

C.predicament

Từ đồng nghĩa
Giải thích:
dilemma (n): tình huống khó xử
A. situation (n): tình huống B. solution (n): giải pháp
C. predicament (n): tình huống khó khăn D. embarrassment (n): sự ngượng ngùng => dilemma = predicament

Tạm dịch: Thành ngữ "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" có nghĩa là đi từ một tình huống khó xử đến một vấn đề tồi tệ hơn.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Tim looks so frightened and upset. He............ something terrible.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG