Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions from 35 to 48. Many countries'cultural ............is a result of taking in immigrants from all over theworld.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 35 to 48.

Many countries' cultural ............is a result of taking in immigrants from all over the world.

  1. diverse

  2. diversified

  3. diversify

  4. diversity

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.diversity Từ vựng, từ loại Giải thích: Sau tính từ “cultural” cần một danh từ. diverse (adj): đa dạng diversify (v): đa dạng hóa diversity (n): sự đa dạng Tạm dịch: Sự đa dạng về văn hóa của nhiều quốc gia là kết quả của việc tiếp nhận người nhập cưtừ khắp nơi trên thếgiới.

D.diversity

Từ vựng, từ loại
Giải thích:
Sau tính từ “cultural” cần một danh từ.
diverse (adj): đa dạng
diversify (v): đa dạng hóa
diversity (n): sự đa dạng
Tạm dịch: Sự đa dạng về văn hóa của nhiều quốc gia là kết quả của việc tiếp nhận người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to eachof the following questions from 45 to 47: Difficult though the exam was, he still passe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG