Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. The boy has a collection of ................

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The boy has a collection of ................

  1. old valuable Australian postage stamp

  2. old Australian valuable postage stamp

  3. valuable Australian old postage stamp

  4. valuable old Australian postage stamp

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.valuable old Australian postage stamp Vị trí của tính từ trước danh từ Giải thích: Vị trí của tính từ trước danh từ: Value (giá trị) – valuable + Age (niên đại, tuổi tác) – old + Origin (xuất xứ) –Australian + Noun (danh từ) - postage stamp Tạm dịch: Cậu bé có một bộ sưu tập tem bưu chính cũ có giá trị của Úc

D.valuable old Australian postage stamp

Vị trí của tính từ trước danh từ
Giải thích:
Vị trí của tính từ trước danh từ: Value (giá trị) – valuable + Age (niên đại, tuổi tác) – old + Origin (xuất xứ) – Australian + Noun (danh từ) - postage stamp
Tạm dịch: Cậu bé có một bộ sưu tập tem bưu chính cũ có giá trị của Úc

1

Câu hỏi tương tự

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the mostsuitable response to complete each of following exchanges. John: “Well it was nice talking to you,...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG