Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each ofthe following questions. Were it not for the money, this job wouldn't be worthwhile.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of  the following questions. 
 Were it not for the money, this job wouldn't be worthwhile. 

  1. Although the salary is poor, the job is worthwhile. 

  2. The only thing that makes this job worthwhile is the money. 

  3. This job is not rewarding at all, so everyone wants to get it.

  4. This job offers a poor salary, so it is worthwhile. 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.The only thing that makes this job worthwhile is the money. Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + O, S + would (not) + V_nguyên thể A. Mặcdù mức lương kém, công việc thật đáng để làm. B. Điều duy nhất khiến cho công việc này đáng để làm là tiền. C. Công việc này hoàn toàn không bổ ích, vì vậy mọi người đều muốn có đƣợc nó. D. Công việc này cung cấp một mức lương kém, vì vậy nó đáng để làm.Các phƣơng án A, C, D không cùng nghĩavới câu gốc. Tạm dịch: Nếu không phải vì tiền thì công việc này sẽ không đáng để làm. = Điềuduy nhất khiến cho công việc này đáng để làm là tiền.

B.The only thing that makes this job worthwhile is the money.

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + O, S + would (not) + V_nguyên thể A. Mặc dù mức lương kém, công việc thật đáng để làm.
B. Điều duy nhất khiến cho công việc này đáng để làm là tiền.
C. Công việc này hoàn toàn không bổ ích, vì vậy mọi người đều muốn có đƣợc nó.
D. Công việc này cung cấp một mức lương kém, vì vậy nó đáng để làm.Các phƣơng án A, C, D không cùng nghĩa với câu gốc.
Tạm dịch: Nếu không phải vì tiền thì công việc này sẽ không đáng để làm. = Điều duy nhất khiến cho công việc này đáng để làm là tiền.

1

Câu hỏi tương tự

The people ....... live next door keep having all-night parties. A. which B. who C. whom D. whose

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG