Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction. Not until t he late Middle Ages glass became a major construction material.

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction.

Not until the late Middle Ages glass became a major construction material.

  1. major

  2. the late

  3. Not

  4. glass became

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.glass became Cấu trúc “Not until” Giải thích: Cấu trúc: Not until + adv of time + auxiliary verb + S + V: Mãi đến khi ... Sửa: glass became => did glass become Tạm dịch: Mãi đến cuối thời Trung cổ, kính mới trở thành vật liệu xây dựng chủ yếu.

D.glass became

Cấu trúc “Not until”
Giải thích:
Cấu trúc: Not until + adv of time + auxiliary verb + S + V: Mãi đến khi ...
Sửa: glass became => did glass become
Tạm dịch: Mãi đến cuối thời Trung cổ, kính mới trở thành vật liệu xây dựng chủ yếu.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions. Safari is an organized trip to hunting or photograph wild a...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG