Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. The more you practice speaking in public,..........

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

The more you practice speaking in public,..........

  1. the more you become confident

  2. the more you become confidently

  3. the greater confidence you become

  4. the more confident you become

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

D.the more confident you become Cấu trúc so sánh càng...càng... Giải thích: Cấu trúc so sánh càng...càng...: The + dạng so sánh hơn của tính/trạng từ + S + be/V, the + dạng so sánhhơn của tính/trạng từ + S + be/V Tạm dịch: Bạn càng luyện nói trước công chúng, bạn càng trở nên tự tin

D.the more confident you become

Cấu trúc so sánh càng...càng...
Giải thích: 
Cấu trúc so sánh càng...càng...: The + dạng so sánh hơn của tính/trạng từ + S + be/V, the + dạng so sánh hơn của tính/trạng từ + S + be/V
Tạm dịch: Bạn càng luyện nói trước công chúng, bạn càng trở nên tự tin

3

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. They ________ enthusiastically when their teacher_______ in.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG