Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. Only three of the students in my class are girls;............ are all boys.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

Only three of the students in my class are girls;............ are all boys.

  1. the others

  2. other student

  3. others

  4. the other

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.the others Cách dùng “the others, other, others, the other” Giải thích: the other: một (cái) còn lại cuối cùng, được sử dụng nhưtính từ, theo sau là danh từ số ít.other + danh từ số nhiều: vài(cái) khác others = other + danh từ số nhiều: những thứ khác nữa, được sử dụng nhưđại từ giữ chức năng chủ ngữtrong câu, theo sau là động từ. - the others: những (cái) khác còn lại cuối cùng, được sử dụng nhưđại từ giữ chức năng chủ ngữ trongcâu,theo sau là động từ. Tạm dịch: Chỉ có 3 học sinh trong lớp tôi là nữ, những người còn lại đều là nam.

A.the others

Cách dùng “the others, other, others, the other”
Giải thích:
the other: một (cái) còn lại cuối cùng, được sử dụng như tính từ, theo sau là danh từ số ít. other + danh từ số nhiều: vài(cái) khác
others = other + danh từ số nhiều: những thứ khác nữa, được sử dụng như đại từ giữ chức năng chủ ngữ trong câu, theo sau là động từ.
- the others: những (cái) khác còn lại cuối cùng, được sử dụng như đại từ giữ chức năng chủ ngữ trong câu,theo sau là động từ.
Tạm dịch: Chỉ có 3 học sinh trong lớp tôi là nữ, những người còn lại đều là nam.

3

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. Mr. Park Hang Seo, a Korean coach, is considered a big............ in Vietnam fo...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG