Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of thefollowing questions. On being told about her sack, ..............

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
 On being told about her sack, ..............

  1. her boss felt sorry for Mary

  2. Mary was shocked

  3. Mary's face turned pale

  4. her boss changed his attitude

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

B.Mary was shocked Mệnh đề đồng chủ ngữ Giải thích: Ở đây hai vế câu đều đồng chủ ngữ, và xét về nghĩa (được nói về việc bị sa thải), thì chủ ngữ phù hợplà Mary Tạm dịch: Khi được cho biết về việc cô bị sa thải, Mary đã bị sốc.

B. Mary was shocked

Mệnh đề đồng chủ ngữ
Giải thích: Ở đây hai vế câu đều đồng chủ ngữ, và xét về nghĩa (được nói về việc bị sa thải), thì chủ ngữ phù hợp là Mary
Tạm dịch: Khi được cho biết về việc cô bị sa thải, Mary đã bị sốc.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the followingquestions. If I ______ it was a formal party, I wouldn't have worn my old jeans and a jumpe...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG