Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions. There is estimated that the Orion nebula contains enough matter to form 10,000 stars.

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

There is estimated that the Orion nebula contains enough matter to form 10,000 stars.

  1. There

  2. contains

  3. enough

  4. to form

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

A.There Giải thích: There is + N(đếm được số ít): Có ... Ở đây cần một chủ ngữ phù hợp cho câu bị động kép: It + is + estimated + that + S + V Sửa: There => It Tạm dịch: Người ta ước tính rằng tinh vân Orion chứa đủ vật chất để tạo thành 10.000 ngôi sao.

A.There

Giải thích:
There is + N(đếm được số ít): Có ...
Ở đây cần một chủ ngữ phù hợp cho câu bị động kép: It + is + estimated + that + S + V
Sửa: There => It
Tạm dịch: Người ta ước tính rằng tinh vân Orion chứa đủ vật chất để tạo thành 10.000 ngôi sao.

1

Câu hỏi tương tự

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needscorrection in each of the following questions. Safari is an organized trip to hunting or photograph wild a...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG